ייפוי כח מתמשך

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

כשאדם מתבגר תמיד קיים החשש שהוא יאבד את יכולתו לנהל את ענייניו. הרפואה היום פורצת דרך ובכל שנה תוחלת החיים עולה ואיתה גם בעיות המלוות את הגיל השלישי. אחת הבעיות הנפוצות היום היא איבוד כשירות מנטלית – ירידה בהיבטים הקוגניטיביים, דמנציה ואיבוד היכולת לניהול מושכל של החיים, גם מהיבטים משפטיים.

עד לשנת 2017, כאשר אדם איבד את כשירותו המשפטית, ענייניו הועברו לניהול האפוטרופוס הכללי במדינה והופקעו משליטתו. היה צורך לקבל אישור רפואי לפני הפקעת השליטה על חיי האנשים אך זכויות אלו הופקעו. בשנת 2017, לאחר חקיקה חדשה, ישנה התקדמות בחוק זה המאפשרת לאנשים, בעיקר מבוגרים, כשירים משפטית – לקבל החלטה עניינית הקובעת על פי רצונם מי יהיה זכאי לטפל בעניינם ובהם במידה ויאבדו בעתיד את כשירותם המשפטית ויכולתם לנהל בעצמם את חייהם. להסכם הזה קוראים ייפוי כח מתמשך שנחתם ע”י נוטריון.

מה הוא ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הוא למעשה ייפוי כח שאדם נותן לאחר בהיותו כשיר, לרב לבן משפחה. ייפוי הכח כולל הנחיות כיצד לנהוג בנושאים שונים, או משאיר את זכות ההחלטה למיופה הכח – בהתאם לרצון החותם. את ייפוי הכח הזה מפקידים בידי האפוטרופוס הכללי ובמידה ומתקיים המצב בו יש להפעילו – הוא מחליף את מינוי האפוטרופוס הכללי. מיופה הכח זכאי ומחויב לטפל בענייני החותם, בהתאם להנחיות שניתנו בייפוי הכח המתמשך. לדוגמה – ייתכן שלחותם ישנה דירה, בייפוי הכח המתמשך ניתן לקבוע האם למיופה הכח תהיה את הסמכות להחליט על מכירתה או לא. דוגמה נוספת – כיצד יש לנהוג בנושאים רפואיים: לקבל החלטות רפואיות בשם החותם במידה ולא יוכל לתת הסכמה מדעת ולהחליט כיצד לנהוג במצבים רפואיים בהם החולה נוטה למות.

הנושא השלישי, מלבד הנושאים הפיננסיים והרפואיים בו ייפוי כח מתמשך נוגע הוא הנושאים האישיים: איך יראה הטיפול בחותם? האם מיופה הכח יהיה זכאי להעביר את החותם לבית אבות או להשאירו בבית המשפחה? האם הוא יהיה זכאי לתת מתנות בשמו של החותם?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב– 1967. התיקון שם במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לחותם לתכנן את עתידו בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

מה הפיקוח על מנגנון ייפוי כח מתמשך?

האדם הממונה כמיופה כח הוא אדם עליו מייפה הכח סומך – חבר, בן משפחה או בעל מקצוע כך שמנגנוני הפיקוח הם בעיקר ראשוניים. ראשית, ייפוי כח מתמשך נערך ומאושר על ידי גורם מקצועי. הגורם המקצועי יכול להיות עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ועבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי במקרה של ייפוי כח רפואי.

שנית, ייפוי כח מתמשך חייב להיות מופקד אצל האפוטרופוס הכללי שמנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים. האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני. בכל עת, כל עוד הממנה כשיר, הוא יכול לשנות או לבטל את ייפוי הכח המתמשך שחתם עליו והופקד בידי האפוטרופוס הכללי.

שלישית, הממנה יכול למנות בנוסף על מיופה הכח גם מיודעים – אנשים שעל מיופה הכח להודיע להם על כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף ועל החלטות ופעולות שהוא מבצע עבור הממנה. המדינה אינה מפעילה מנגנוני פיקוח מתמשכים ושוטפים מעבר להחלטת הממנה הזו. הממנה יכול גם להחליט כי המיודע יהיה האפוטרופוס הכללי.

רביעית – מיופה הכח מנוע מלבצע פעולות מסוימות ללא הסכמה מפורשת של הממנה בייפוי כח מתמשך או באישור בית המשפט.

בנוסף, על מיופה הכח להודיע לאפוטרופוס הכללי  על כניסתו של ייפוי הכח לתוקף, בהתאם לדרך שנקבעה בייפוי הכח המתמשך. ניתן לקבל מידע דרך המאגר או להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכח בעת הצורך.

מי יכול לחתום על ייפוי כח מתמשך ומי יכול להיות מוגדר כמיופה כח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, מעל לגיל 18 שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. במידה והאדם הוא בעל מוגבלויות (למשל כבד שמיעה או ראייה) – יש להנגיש את נוסח ייפוי הכח המתמשך עליו הוא חותם על ידי אמצעים שיעזרו לו – הקראה לכבד ראייה, לדוגמה.

מיופה הכח חייב אף הוא להיות מעל לגיל 18 (לא חייב להיות תושב ישראל). הוא חייב להיות אדם פרטי ולא תאגיד. אם מדובר בבעל מקצוע – חשוב שהוא לא יהיה בעל אינטרסים מול הממנה – לא רופא, מטפל סוציאלי וכדומה שמטפל בממנה בתשלום (למעט בן משפחה), לא עורך דין שבנוכחותו נחתם ייפוי הכח המתמשך, לא אדם המספק לממנה מגורים בתשלום (שוב, למעט בן משפחה).

מיופה הכח חייב להיות כשיר בעצמו שלא קיים לגביו ייפוי כח מתמשך שנכנס לתוקף. בנוסף – עליו להיות כשיר כלכלית כלומר אנשים שהוכרזו כפושטי רגל ולא ניתן להם הפטר לאחר מכן או שנקבעו ע”י בנק ישראל כלקוחות מוגבלים חמורים – גם הם לא יכולים להיות ממונים כמיופה כח.

תפקיד מיופה כח הוא תפקיד הנושא עמו אחריות וטרחה ולכן יש לקבל את הסכמת מיופה הכח להתמנות לכזה לפני החתימה. מיופה כח גם אינו יכול לשמש כמיופה כח ליותר מאשר 3 ממנים, למעט בני משפחה. כחלק מהתהליך מיופה הכח יקבל הסבר על אחריותו, רצונותיו של הממנה, ומגבלותיו כמיופה הכח וכן יחתום על טופס  ויתור על סודיות לבדיקת תנאי כשירותו.

האם ניתן להחתים יותר ממיופה כח יחיד?

ניתן ואף רצוי להחתים מספר מיופה כח. ניתן לחלק את תחומי האחריות בין מיופי כח שונים או לקבוע מיופה כח חליפי למקרה שבו מיופה הכח הראשון איבד את כשירותו לבצע את תפקידו כמיופה כח של הממנה.

מה ניתן לקבוע במסגרת ייפוי כח מתמשך?

 • עניינים כספיים – סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים כספיים ולהתחייבויות כמו ניהול חשבונות הבנק, אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל”ן או עסק, מיצוי זכויות וכדומה
 • עיניים אישיים – סמכות לקבל החלטות בנוגע לטיפול ברווחה, איכות החיים או עניינים יומיומיים, שמירה על אורח חיים תרבותי או דתי, שיתוף בחיי קהילה פעילים, דאגה לתעסוקה לימוד או שיקום, טיפול בעניינים רפואיים שגרתיים כמו מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל וכדומה.
 • עניינים רפואיים חריגים – החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי (יש צורך לקבל הסבר ולחתום גם בפני פסיכיאטר), החלטה על טיפול בנושא מסוים וכדומה.

מה מיופה הכח אינו רשאי לבצע בשם הממנה?

מיופה הכח אינו יכול לבצע בשם הממנה פעולות שהן במהותן אישיות ואינן ניתנות להעברה כמו המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה. פעולות אחרות כמו מתן מתנות, הלוואות או תרומות יכולות להתבצע רק אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת בייפוי כח מתמשך.

מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה אינו מסוגל עוד לקבוע בענייניו. ההחלטה אינה יכולה להיות של מיופה הכח בלבד וחייבת לכלול חוות דעת של אדם נוסף אחד לפחות או הגדרת תנאים מסוימים כמו קבלת חוות דעת רפואית או פסיכיאטרית, או חוות דעת של אדם קרוב נוסף. כאשר ייפוי הכח נכנס לתוקף על פי התנאים שהוגדרו בו, על מיופה הכח להודיע לאפוטרופוס הכללי ולהצהיר כי התנאים שהוגדרו התקיימו כמו גם חובת היידוע. מסירת ההצהרה הזו היא תנאי לכניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400