ייפוי כוח בלתי חוזר

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר: בעלים של קרקע החותם על ייפוי כח בלתי חוזר לפיו הקרקע תועבר לאדם אחר, אינו יכול לחזור בו ולבטל את ייפוי הכח – אלא בנסיבות מיוחדות מאוד.

יפוי כח: הרשאה לאדם (מיופה הכח) להשתמש בשמו של המרשה (המייפה) ולבצע פעולה משפטית כלפי צד שלישי.

 

יפוי כח נוטריוני: יפוי כח שמעיד על כך שנערך על-ידי נוטריון, ובאישורו. יפוי כח נוטריוני, בניגוד ליפוי כח רגיל, משמש לביצוע עסקאות ומהלכים קריטיים, כגון עסקאות במקרקעין וכדומה.

 

מדובר בייפוי כוח יוצא דופן שהינו בלתי חוזר, כלומר – הוא אינו מוגבל בזמן. ייפוי הכוח מחייב את החותם, אך חשוב לציין כי הוא מחייב גם את יורשיו של החותם ואת נציגיו באשר הם.

 

 

קיימים סוגים אחרים של ייפוי כוח, לדוגמה – ייפוי כוח לרישום– ייפוי כח המסמיך רישום פעולה בפנקסי מקרקעין או בכל רישום אחר שמתנהל עפ”י חוק. פנקסי מקרקעין זו סדרת רישומים שבהם נרשמים זכויות בקרקע, עסקאות מקרקעין ופסקי דין בענייני מקרקעין הרשומים בלשכות רישום המקרקעין. פנקסי המקרקעין פתוחים לעיון הציבור וכל אדם רשאי לעיין בהם ולקבל העתקים מהרשום בהם. מדובר בפעולה שתוקפה תלוי בעצם ביצוע הרישום. ייפוי הכוח יתבטל – במידה וחלפו 10 שנים מיום החתימה על ייפוי הכוח.

 

ביטול יפוי כח נוטריוני: עורך ייפוי הכח, מלבד החותם על ייפוי הכח הבלתי חוזר, רשאי להביא לביטולו בכל עת. ביטולו של ייפוי כוח נוטריוני נעשה באמצעות פנייה של המייפה לנוטריון אשר בפניו נעשה הייפוי והודעה על כך שבכוונתו לבטל את ייפוי הכוח. הודעה זו צריכה להימסר לנוטריון בכתב כאשר חתימתו של המייפה מאומתת על ידי נוטריון אחר. דהיינו, אין צורך להגיע לנוטריון אצלו נעשה ייפוי הכוח, אך יש חובה באימות החתימה על הביטול בפני נוטריון.

 

וכעת הגענו לליבו של הנושא – ביטול יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר. ביטול מסמך זה ניתן להעשות רק בידי בית משפט, אם יש בו פגם. בית המשפט בודק היטב את נסיבות המקרה.

העובדה שייפוי כח הוגדר כייפוי כח בלתי חוזר מעידה על כך שלא היה בכוונתו של המייפה לחזור בו מייפוי הכח.  במקרים חריגים ניתן לטעון לביטול ייפוי כוח בלתי חוזר. יש קושי רב להוכיח זאת ביפוי כח נוטריוני, מאחר וחזקה על הנוטריון שהסביר לצדדים את משמעויות החתימה על יפוי הכח והתוצאות הנובעות מכך.

דוגמאות למקרים חריגים בהם ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש את ביטולו של יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר: המבטל הוכיח שלא נתן את הסכמתו המפורשת או שאולץ לחתום על יפוי הכח, או שחלה טעות בזיהוי המייפה ע”י הנוטריון, עושק, מרמה וכדומה.

 

בפסק דין שניתן בבית משפט השלום בתל אביב, כב’ השופט מ. אילן דן בסוגיה זו הביע את דעתו כי ייפוי כח בלתי חוזר יכול, בנסיבות מסוימות, להיות ויתור בכתב על זכות החרטה. הדבר תלוי בלשונו של ייפוי הכח ובכוונת החותם. הכוונה – כשאדם חותם על יפוי כח מסוג זה, לא יוכל להתחרט לאחר מכן על חתימתו ולבקש את ביטול יפוי הכח, שהרי זו כמו עסקה שנחתמה, וזכויות של צדדים שלישיים תלויים בה.

 

האם ניתן לבטל חלקית

 ייפוי כוח נוטריוני?

 

שאלה שעולה בפניי מדי פעם בפעם, היא שאלת האפשרות לבטל חלקית ייפוי כוח נוטריוני.

לדוגמה, אדם ייפה כוחו של אדם אחר להשכיר / למכור נכס. כעבור זמן מסוים, הוא מעוניין לבטל את ההסמכה למכור את הנכס – ולהשאיר אך ורק את ההסמכה להשכיר, ובכך – לבטל בעצם חלק מייפוי הכוח.

 

ניתן לבטל יפוי כח נוטריוני באופן חלקי. הודעה לגבי ביטול יפוי כח נוטריוני נעשית בהתאם לתקנות הנוטריונים, תוך ציון החלק ביפוי הכח שמבקשים לבטלו, ומתן הודעה למיופה הכח על הביטול החלקי.

 

האם עוה”ד מחוייב מיפוי הכח: יש לציין כי עוה”ד לא מחוייב מתוקף יפוי הכח . לעורך-הדין יש סמכויות שהוקנו לו ביפוי הכח, והוא רשאי לפעול על פי יפוי הכח. מחויבותו לפעול היא מכח חובותיו האתיות כלפי הלקוח ובהתאם להסכם שנערך בינו לבין עורך הדין.

 

 

ואסיים בסיטואציה לא נעימה – מבקשים ממני לא פעם להגיע למיטתו של מיופה הכח בבית החולים בו הוא מאושפז, לצורך החתמתו של אדם על ייפוי כח נוטריוני.

חשוב לציין כי ייפוי כח נוטריוני דורש מספר אלמנטים-

1)      בדיקת זהותו של החותם

2)      חתימתו של מיופה הכוח

3)      אימות חתימה על ידי נוטריון על גבי ייפוי הכח

4)      פירוט הפעולות שמוסמך מיופה הכח לבצע

 

על אף שנהוג לערוך מסמכים נוטריוניים ולאמת את זהות המייפה במשרדו של הנוטריון, לעיתים אני יוצא ממשרדנו בתיאום עם הלקוח, ומגיע למחוז חפצו של הלקוח, כגון אדם המאושפז בבית חולים, אסיר הכלוא במתקן כליאה, או בכל מוסד אחר.

לפני מספר ימים הגעתי ללקוח אשר אושפז במרכז לבריאות הנפש “אברבנאל”, לצורך עריכת יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לשם העברת זכויותיו בדירה לרעייתו. במקרה זה וכדי לוודא את כשרותו של החותם להבין את משמעותו של יפוי הכח וצלילות דעתו, ביקשתי חוו”ד של הרופא המטפל ומסמך רפואי   מנו יכולתי להבין כי המייפה כשיר לחתום על יפוי הכח, ובכדי לשלול אפשרות שהוא אולץ או שוכנע בצורה בלתי הוגנת לחתום על יפוי הכח הבלתי חוזר.

מה הוא ייפוי כוח בלתי חוזר ?

היות ייפוי כוח בלתי חוזר תלוי בתוכן ייפוי הכוח ולא רק בכותרתו. כאשר ייפוי הכוח הינו ספציפי ומתייחס לצד שלישי מסוים ומוגדר לנכס ספציפי אז הוא יחשב בייפוי כוח בלתי חוזר.

ביטול ייפוי כוח בלתי חוזר אפשרי?

יפוי כח בלתי חוזר כשמו הוא, אינו ניתן לביטול מאחר והוא ניתן להבטחת זכויותיו של צד שלישי, שבדרך כלל אף נתן כבר תמורה עבור זכות זו.  לעומת זאת קיימים מקרים נדירים וחריגים בהם  ניתן לבטל ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן לעשות זאת באמצעות החלטה שיפוטית של בית המשפט או באמצעות הסכמה בין מיופה כוח לצד שלישי שלטובתו ניתן ייפוי הכוח.

ייפוי כוח משכנתא הוא ייפוי כח בלתי חוזר?

ייפוי כוח לבנק למשכנתא הוא חיוני לשם קבלת הלוואת משכנתא מהבנק במעמד רכישת דירה או נכס. במקרים אלו נדרשים הלווים לחתום על ייפוי כוח בלתי חוזר לבנק.

מה העלות של ייפוי כוח בלתי חוזר?

עלות ייפוי כוח בלתי חוזר הינו עלות של אימות חתימה נוטריוני. ניתן לראות באתר מחירים מעודכנים.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400