תצהיר נוטריוני

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

תצהיר נוטריון הוא מסמך משפטי כתוב שניתן להגיש לרשויות ולבית המשפט. תצהיר משפטי יכול להחליף עדות שבעל פה ויכול לשמש הן למשפט פלילי והן למשפט אזרחי. ישנם מצבים שונים בהם אנשים נדרשים להגיש תצהירים, למשל כאשר בעל מקצוע נותן חוות דעת או דוגמה אחרת לחלוטין היא דווקא בארה”ב שם במקום הגשת מסמכים רשמיים המעידים על המצב המשפחתי, אנשים המבקשים להינשא נדרשים לתת תצהיר על כך שהם רווקים ורק במידה והם היו בקשרים קודמים שהסתיימו בגירושין או בפטירה עליהם להציג מסמכים נוספים.

תצהיר נוטריון ברחובות

 

נוהל הגשת תצהיר

על מנת להגיש תצהיר יש לקיים מספר כללים. ראשית, התצהיר דורש מעורבות של שני אנשים: זה שנותן את ההצהרה וזה שמאשר את ההצהרה. התצהיר יכול להיות בכל עניין אך כיוון שיש לו תוקף של עדות בעל פה בבית המשפט, כמו בעדות יש להזהיר את נותן התצהיר כי עדות שקר היא פלילית וכי הוא עלול להיענש באם ימסור הצהרה שקרית. העונש הקבוע בחוק על מתן עדות שקר הוא משמעותי ומגיע לעד שבע שנות מאסר.

מי שמאשר את ההצרה הוא המשביע – אדם זה מזהיר את המצהיר מפני מתן עדות שקר. לא כל אחד יכול לשמש בתפקיד זה, אלא רק אנשים שהוסמכו לכך: נוטריונים, עורכי דין, שופטים, דיינים, פרקליטים, יועץ משפטי לממשלה וכדומה.

לתצהיר משפטי שני חלקים. בחלק הראשון, מצהיר ההצהרה מוסר את הפרטים המרכיבים את ההצהרה. חלק זה יכול לכלול סעיפי משנה ותלוי באופי ההצהרה ומטרתה. שמאי, לדוגמה, יכול למסור תצהיר ארוך ומורכב שמסכם את ממצאי חקירתו, ניתוחו והערכתו על פי הידע של השמאי לגבי נכס נדל”ן כלשהו. דוגמה אחרת היא אדם שמצהיר כי היה עד לאירוע כלשהו ומה היו פרטי האירוע להם היה עד. בסיום חלק זה המצהיר חותם.

החלק השני של התצהיר נכתב ונחתם על ידי המשביע – אותו אדם שמוסמך לאשר תצהיר משפטי. הנוסח הוא קבוע ובו המשביע כותב כי הוא הזהיר את המצהיר והסביר לו כי מדובר בהצהרה השקולה לעדות בבית משפט וכי העונשים הקבועים בחוק יחולו עליו במידה וייתן עדות שקר. המשביע חותם על כך כי הזהיר את המצהיר וכי זיהה את המצהיר. זיהוי המצהיר יכול להיות על בסיס היכרות אישית או באמצעות תעודות מזהות.

תצהיר הוא מסמך משפטי כתוב שניתן להגיש לרשויות ולבית המשפט. תצהיר משפטי יכול להחליף עדות שבעל פה ויכול לשמש הן למשפט פלילי והן למשפט אזרחי. ישנם מצבים שונים בהם אנשים נדרשים להגיש תצהירים, למשל כאשר בעל מקצוע נותן חוות דעת או דוגמה אחרת לחלוטין היא דווקא בארה”ב שם במקום הגשת מסמכים רשמיים המעידים על המצב המשפחתי, אנשים המבקשים להינשא נדרשים לתת תצהיר על כך שהם רווקים ורק במידה והם היו בקשרים קודמים שהסתיימו בגירושין או בפטירה עליהם להציג מסמכים נוספים.

מה חייב להיות בתצהיר משפטי?

על מנת שתצהיר משפטי יהיה קביל בבית המשפט או אצל הרשויות שדרשו את התצהיר, עליו לעמוד בכמה כללים ולהכיל מספר פרטים חשובים. ראשית, המצהיר חייב להזדהות בשמו המלא, כולל מספר פרטים מזהים: מספר זיהוי, כתובת, ופרטי עיסוק. אם קיימים מספר מצהירים – על כל אחד מהם לספק פרטים אלו ולחתום בנפרד הן על התצהיר עצמו והן על חלק ההשבעה בתצהיר.

במידה והתבצעו שינויים או תיקונים בתצהיר, על המצהירים לחתום או בשם מלא או בראשי תיבות ליד התיקון.

בחלק של ההשבעה, יש למלא את נוסח האזהרה שניתנה, שמות המצהיר והמשביע, תאריך החתימה על התצהיר ומקום החתימה. על המשביע לצרף הצהרה כי התצהיר ניתן בנוכחות המשביע על ידי נותן ההצהרה.

מה קורה בנקרה ובו המצהיר אינו יודע לכתוב או לקרוא?

במקרה שבו המצהיר אינו יודע או יכול לקרוא או לכתוב, גם למשל במקרה בו המצהיר עיוור, לדוגמה, הוא יכול “לחתום” על התצהיר באמצעים חליפיים – למשל על ידי טביעת אצבע. במקרה זה, המשביע יכתוב בהצהרתו כי טביעת האצבע נעשתה בנוכחותו.

מה קורה במקרה ובו יש לכתוב תצהיר בשפה שהמצהיר אינו מבין?

ישנם מצבים בהם נדרש תצהיר משפטי בעברית, אולם המצהיר, זה שאמור לחתום על ההצרה כלל אינו מבין עברית. במקרה זה מחובתו של הנוטריון לתרגם עבור המצהיר את תוכן ההצהרה ולוודא כי הוא מבין היטב את התצהיר עליו הוא חותם. כמובן, שבמקרה כזה חשוב לוודא מראש כי הנוטריון דובר את השפות הנדרשות – השפה בה רשום התצהיר והשפה אותה המצהיר דובר. לא כל נוטריון דובר את השפות הדרושות ורק נוטריון הדובר את השפות הללו יכול לשמש כמשביע עבור תצהירים אלו.

נוטריון אינו יכול לאשר תצהיר משפטי הכתוב בשפה שהוא אינו מבין, גם אם הוא דובר את שפת נותן ההצהרה. במקרה זה, הנוטריון לא יכול לוודא כי מה שכתוב בהצהרה תואם את דברי המצהיר וכי החתימה היא על תצהיר זהה בתוכנו להצהרה שהמצהיר הצהיר.

מתי תצהיר מאבד את תוקפו המשפטי?

אשר תצהיר שנחתם עובר נערך ומוכנסים בו שינויים, הוא מאבד מתוקפו. כל שינוי שמוכנס בתצהיר משפטי חייב להיות מוכנס לפני החתימה על התצהיר ועל פסקת ההזהרה שבסופו.

האם תצהיר משפטי משמש רק כחלק מהתדיינות בבתי המשפט?

ממש לא. תצהירים משפטיים רבים נדרשים לצרכים פורמליים שונים, שאינם קשורים לבית המשפט או נערכים בין כתלי היכלות המשפט בארץ או בעולם. לדוגמה, ייתכן ואדם יידרש לחתום על תצהיר שהוא אינו עוסק בעיסוק מסוים או בתחום מסוים על מנת למלא תפקיד כלשהו או להתקבל לעבודה. במקרים אחרים אדם נדרש לתת חוות דעת מקצועית בנושא מסוים שאותה רצוי לתת בכתב בצורת תצהיר. התצהיר אינו בהכרח משמש להתנהלות בבית המשפט אולם בעת הצורך הוא יוכל לשמש לצורך כך ובמקרים אלו אפשר יהיה להגיש את התצהיר במקום לזמן את בעל המקצוע לתת עדות, ובכך לבזבז זמן עבודה יקר. יחד עם זאת, במידה ומוגש תצהיר כתחליף לעדות בבית משפט, ניתן לזמן את בעל המקצוע לתחקיר נגדי.

לעתים, ניתן להסתפק בתצהיר נוטריוני כתחליף להגשת מסמכים המוכיחים טענה כלשהי או מצב כלשהו. לדוגמה, במקרים מסוימים אדם יכול לתת תצהיר כתחליף להצגת תעודת לידה שאבדה.

עלות תצהיר נוטריון ברחובות

תעריפים נוטריונים הם קבועים בחוק. אחת לשנה מתפרסם תעריף הנוטריונים בתחילת ינואר ומתעדכן בהתאם לשינויי המדד. נוטריונים אינם רשאים לגבות סכום הגבוה מזה הרשום בתעריף הנוטריונים או לתת הנחה או פטור מתשלום זה למעט מקרים מיוחדים המפורטים בחוק. על פי תעריף הנוטריונים לשנת 2019, עלות תצהיר נוטריוני היא 168 ₪ למצהיר הראשון, 67 ₪ לכל מצהיר נוסף מעבר למצהיר הראשון. אם יש צורך בהעתקים, הסכום גדל ב-66 ₪ לכל עותק של התצהיר. כל הסכומים הללו הם בתוספת מע”מ.

אל הסכומים הללו יש להוסיף במקרים מסוימים סכומים נוספים. אם לדוגמה נדרש תרגום של התצהיר לשפה זרה, הסכום אותו יש להוסיף הוא חצי הסכום שהיה נדרש לצורך ביצוע תרגום נוטריוני של התצהיר. בנוסף יש לזכור כי לעתים התצהיר ניתן שלא במשרדי הנוטריון. במקרים אלו יש להוסיף עמלות נוספות כמו גם במקרה ובו התצהיר נלקח בשעה שאיננה שעות העבודה המקובלות בארץ.

מה הוא תצהיר נוטריון?

תצהיר נוטריוני הוא הצהרה משפטית שניתן להגיש לרשיות או בתי המשפט. שבו אדם מצהיר מפני הנוטריון את מה שיש לו לומר בידיעה ברור שזו האמת . לדוגמא הצהרת רווקות למשרד הפנים.

כמה עולה תצהיר נוטריון?

עלות חתימת נוטריון על תצהיר היא 168 שקלים למצהיר ראשון ועוד 68 שקלים לכל מצהיר נוסף. העלות לא כוללת את כתיבת התצהיר. רצוי מאוד שנוטריון הוא זה שירשום את התצהיר  כדי שיתקבל ללא דיחוי במוסדות השונים. הנוטריונים שלו יכולים להכין לכם תצהירים שונים לבי בקשה

איך נוטריון מאשר את התצהיר?

המצהיר יושב מול הנוטריון ומהיר בפניו שמה שרשום בתצהיר הוא אמת. נוטריון יאמת את פירטי המצהיר בעזרת תעודת זהות או דרכון. הצהרה לא נכונה מול נוטריון היא עניין פלילי וכדי להימנע מכך.

שפות מאושרות לתצהיר נוטריוני

ניתן להצהיר בכל שפה ולתרגם זאת לשפה אחרת כל עוד נוטריון מצהיר באצמו שהינו יודע את השפה. משרדנו מאשר תצהירים בשפות שונות כמו אנגלית, עברית, רוסית, רומנית, צרפתית, ספרדית אוקראינית ועוד. צרו איתנו קשר לקבלת עזרה.

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400