ייפוי כוח נוטריוני

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

ייפוי כח הוא מתן הרשאה לאדם לפעול בשמו של אדם אחר, כולל בעניינים שמהותם משפטית. נהוג להפריד בין סוגים שונים של ייפוי כח, בהתאם לכמות הכח הניתנת בידיו של מיופה הכח. ככל שאפשרויות הפעולה ותוצאותיהן משמעותיות יותר, כך הקפיד המחוקק לתת את האישור לחתימת ייפוי כח מסוג כזה לנוטריונים בלבד, אשר חלק מתפקידים הוא לוודא כי מייפה הכח נותן את הסכמתו מדעת למיופה הכח לבצע פעולות בשמו, תוך הבנת ההשלכות שעלולות להיות לכך.

מחירן נוטריון 2020 – ייפוי כוח:

חותם יחיד 196ש”ח כולל מע”מ

זוג חותמים 273 ש”ח כולל מע”מ

 חובה להציג ת.ז בזמן החתימה

המחיר מתיחס לחתימה בלבד

שפות שאינן עברית, אנגלית , ערבית יש תוספת מחיר ע”י חוק

ייפוי כח ספציפי

ייפוי כח נוטריוני ברחובות יכול להיות ספציפי לעניין מסוים. לדוגמה, אם אדם מעוניין להעביר את הרכב שבבעלותו טסט, הוא יכול לחתום על ייפוי כח המקנה זכות לאדם אחר להעביר את הרכב טסט בשמו ובמקומו.  ייפוי כח מסוג כזה הוא ספציפי למטרה מסוימת ואינו מקנה למיופה הכח סמכות לפעול בעניינים אחרים שאינם קשורים לעניין שבגללו נחתם ייפוי הכח. במקרה הזה, אם אדם חותם על ייפוי כח הנותן הרשאה לעובדי המוסך בו רכבו מטופל להעביר את הטסט בשמו, עובדי המוסך אינם יכולים להרחיב את ההרשאה כך שתכלול גם את זכותם למכור את הרכב או לבצע בו שינויים שלא קיבלו אישור מטעם בעל הרכב.

אישור מסוג כזה אינו דורש אימות נוטריוני כיוון שהשלכותיו אינן מרחיקות לכת. במקרה המדובר, לדוגמה, לכל היותר הרכב לא יוגש לטסט על ידי עובדי המוסך ובעל הרכב ייקח אותו לטסט בעצמו ביום אחר.

ייפוי כח כללי

ישנם מקרים אחרים בהם נדרש ייפוי כח אשר מעניק סמכויות רחבות יותר למיופה הכח. דוגמה לכך היא כאשר אדם נוסע ללמוד בארץ אחרת ומשאיר מיופה כח לטפל בכל ענייניו בארץ כל עוד הוא לומד בחו”ל. במקרה זה, על ייפוי הכח לכסות לא רק פעולות ספציפית שמיופה הכח אמור לבצע בשם מייפה הכח אלא פעולות שמהותן עדיין אינה ידועה ועלול לצוץ בהמשך הדרך. קחו כדוגמה מצב בו מייפה הכח (הסטודנט) נוסע לחו”ל ומשאיר את רכבו בארץ. הוא מייפה את כוחו של קרוב משפחה לטפל בענייניו בארץ. לאחר שנה של תשלום חשבונות שונים, הסכום שנותר בחשבון העובר ושב של מייפה הכח מתקרב לאפס ויש להכניס סכום כסף נוסף לכסות כיסוי של חשבונות חדשים שנכנסים שיש לפרוע.

במידה ומייפה הכח אינו מכניס סכום נוסף, ניתן לפדות פיקדונות וחסכונות על מנת להשאיר את חשבון העובר ושב בפלוס, ניתן גם למכור את רכבו של מייפה הכח על מנת ליצור הכנסה או לותר על שירותים מסוימים אשר מביאים להגדלת החשבון כגון שירותי כבלים, ביטוח וכדומה. כאשר ניתן ייפוי כח כללי, בסמכותו של מיופה הכח להחליט באילו מדרכי הפעולה לפעול. מכירת רכבו של מייפה הכח או ביטול שירות הניתן לדירה בבעלותו עלולים להיות בעלי השלכות מרחיקות לכת לעומת אי הגשה לטסט ביום מסוים.

במקרים כאלו בהם אדם מעוניין לחתום על ייפוי כח כללי, דורש המחוקק כי ייפוי כח כזה יעשה כייפוי כח נוטריוני ויקבל אישור של נוטריון על החתימה.

ייפוי כח הנוגע לעסקאות העברת בעלות על נכסי מקרקעין

ייפוי כוח מקרקעין – העברת בעלות על נכסי מקרקעין הכוללת רישום הזהרות אזהרה או שינוי נסח הטאבו היא פעולה בעלת השלכות מרחקות לכת על מיפה הכח, למרות שמדובר לכאורה בפעולה ספציפית. בגלל רגישות העניין והסכנה בשימוש לרעה בייפוי הכח על לבצע פעולות שבעל הנכס אינו מעוניין בהן כגון מכירתו או נתינתו כמתנה על ידי רישום שינוי הבעלות – ייפוי כח מסוג כזה מצריך גם הוא חתימה על ייפוי כח נוטריוני ברחובות.

ההבדל בין ייפוי כח נוטריוני לייפוי כח ללא נוטריון

תפקידו של הנוטריון בכל הנוגע לאימות חתימות הוא לוודא מספר דברים לפני החתימה הנוטריונית. ראשית, הנוטריון מוודא את זהות החותמים. וידוא זהות החותמים אולי נראית כצעד פשוט ולא משמעותי אך תפקידה הוא חשוב – למנוע מצב של זיוף קבלת הרשאה לפעול בשם אדם אחר בכל הנוגע לענייניו ונכסיו. האחריות של הנוטריון אינה מסתכמת עם בדיקת זהות החותמים אלא מחייבת את הנוטריון גם לוודא את כשירותם לחתום על מסמך בעל השלכות שעלולות להיות משמעותיות.

קחו לדוגמה אדם קשיש שמוחתם ברגע של משבר נפשי וגופני על מתן ייפוי כח להעברת נכסיו לאחר אשר משתמש ברגע המשבר להפעלת לחץ לחתימה.

על מנת למנוע מצבים מעין אלו, הנוטריון מוודא כי מייפה הכח הוא כשיר נפשית ומשפטית לחתום על מסמך כזה וכי הוא מבין היטב את ההשלכות שעלולות להיות לחתימה מעין זו. על מנת לוודא כי החותם מבין מה משמעות החתימה על הנוטריון להסביר לחותמים על המשמעויות המשפטיות, אישיות וקנייניות השונות הנובעות מהחתימה ולוודא כי הבינו. לעתים, על מנת לוודא כי שני הצדדים הבינו יש צורך לתרגם ולהסביר לחותמים בשפתם.

רק לאחר שהנוטריון וידא את זהות החותמים, כשירותם והבנתם לגבי תוכן המסמך המשפטי עליו הם חותמים הוא ייתן את אישורי לייפוי הכח הנוטריוני.

כאשר ייפוי הכח אינו נוטריוני, פעולות וידוא הזהות, הכשירות והבנת החותמים לא מתקיימים. בנוסף יש לקחת בחשבון כי ישנם סוגים של ייפוי כח הדורשים אישור נוטריוני על פי חוק.

על מנת לשנות או לבטל ייפוי כח נוטריוני, יש לעשות זאת באמצעות נוטריון. אין אפשרות לביטול ייפוי כח כללי, לדוגמה, ללא אישור נוטריוני לכך.

ייפוי כח בלתי חוזר

סוג נוסף של ייפוי כח ברחובות אשר לרב דורש ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח בלתי חוזר. ייפוי כח מסוג זה בא להבטיח את זכויותיו של צד שלישי ולכן למייפה הכח אין את הסמכות לבטלו במידה והוא חתם עליו, אלא אם כן התקיימו התנאים המפורטים בייפוי הכח הדרושים לביטולו.

הדוגמה הנפוצה ביותר לחתימה על ייפוי כח מסוג זה נעשית במעמד חתימה על הלוואה משכנתא. במקרה כזה התנאי לביטול ייפוי הכח הוא החזר הלוואת המשכנתא. לפני החזר ההלוואה, לוקח ההלוואה אינו רשאי לבטל את ייפוי הכח ובכך למנוע מבנק המשכנתאות את מימוש זכויותיו במקרה של אי החזר ההלוואה. כיוון שכאן ייפוי הכח בא לשמור על זכויותיו של צד שלישי ולא של מייפה הכח – גם כאן לרב נדרש ייפוי כח נוטריוני שהוא בעל תוקף משפטי רב יותר מייפוי כח רגיל.

ייפוי כח מתמשך

סוג נוסף של ייפוי כח הוא ייפוי כח שאדם נותן בעודו כשיר למצב שבו ייתכן ולא יהיה כשיר, למשל מפאת תשישות נפש עקב גיל. ייפוי כח כזה אינו בתוקף בזמן החתימה עליו ותחת נסיבות מסוימות נכנס לתוקף. הנסיבות בעקבותיהן ייפוי הכח ייכנס לתוקף מפורטות בייפוי הכח עצמו.

על סוג כזה של ייפוי כח יש לחתום בנוכחות עורך דין שעבר הסמכה מסודרת לעסוק בייפוי כח מסוג כזה.

 

 

ייפוי כח נוטריוני ברחובות הוא מסמך משפטי מחייב בעל משמעות שיכולה להיות נרחבת מאד. כאשר החתימה על ייפוי הכח היא משמעותית או לפי הוראות החוק, יש לחתום על ייפוי כח נוטריוני עליו חותם גם הנוטריון ושאותו ניתן לשנות או לבטל רק דרך נוטריון.

ייפוי כוח והסכם שכ”ט

היה והחלטתם לשכור את שירותיו של עורך הדין, השלב הבא הוא חתימה על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה. אם אינכם בטוחים, סיימו את הפגישה והודיעו לעורך הדין כי תצרו עמו קשר, כאשר תתקבל החלטה.

מהו בעצם ייפוי כוח? זהו מסמך משפטי, המאפשר לעורך הדין, לפעול בשמכם. אתם מייפים את כוחו והוא מיופה הכוח. ללא חתימה על ייפוי כוח, עורכי דין בישראל, אינם רשאים לעשות כל פעולה.

ייפוי הכוח, יכלול את פרטיכם האישיים ואת נושא הטיפול המשפטי. כמו כן, יצוין בייפוי הכוח, שמו של עורך הדין המטפל בכם וכל עורכי הדין החליפים.

הסכם שכר טרחה, כולל את סכום התשלום עליו סוכם, לרבות תנאי התשלום. למשל, כאשר הלקוח משלם סכום גלובאלי כשכר טרחה, סביר להניח כי הלקוח, ישלם מקדמה לעורך הדין ואת שאר הסכום, במספר תשלומים, בשלבים השונים של הטיפול.

שימו לב- עורכי דין בישראל מחויבים, על פי כללי האתיקה, להפריד בין שכר הטרחה לבין הוצאות (למשל, תשלום אגרה, שליחויות וכדומה)

מה הוא ייפוי כוח?

ייפוי כוח הוא אישורו של אדם לפעול בשם אדם אחר. ישנם כמה ייפוי כוח שונים תוכלו לראות רשימה שלהם באתר שלנו.

למה צריך נוטריון לייפי כוח?

נוטריון הוא הסמכות המשפטית החזקה ביותר במקרה של ייפוי כוח ולכן רצוי לחתום מול נוטריון. תוכלו ליצור איתנו קשר לקבלת ייעוץ.

ייפוי כוח בלתי חוזר למשכנתא?

ניתן להגיע ולחתום אצלנו ייפוי כוח בלתי חוזר למשכנתא. העלות היא עלות נוטריונית של 273 שקלים ויש להגיע עם תעודות זהות.

שפות לקבל ייפוי כוח?

משרדנו מכין ייפוי כוח בשפות שונות כמו אנגלית, רוסית,רומנית, אוקראינית, צרפתית, ספרדית ועוד צרו איתנו קשר ונוכל לעזור לכם.

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  מספר טלפון (חובה)

  ספרו לנו איך נוכל לעזור לכם?

  שילחו לנו את הקבצים לבדיקה והצעת מחיר

  גרור ושחרר קבצים כאן
  או

  תוכלו גם לשלוח לנו ישירות למייל
  [email protected]
  או לחייג ישירות
  0515533400

  נוטריון ברחובות

  עו”ד ונוטריון אירנה פיין

  רחוב: אחד העם 1, רחובות

  בניין לב רחובות

  שעות פעילות בין 9:00 -18:00

  ניתן לקבוע פגישה בטלפון

  051-55-33-400

  דוא”ל: [email protected]

  ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

  תפריט נגישות

  Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400