נוטריון אישור יציאת קטין לחו"ל

 

עו"ד ונוטריון אירנה פיין
К НОТАРИУСУ-АДВОКАТУ ИРЕНЕ ФАЙН
051-55-33-400
רוסית - РУССКИЙ, אוקראינית - УКРАЇНСЬКА МОВА, אנגלית - ENGLISH , ספרדית - ESPAÑOL , רומנית - LIMBA ROMÂNĂ ,צרפתית – FRANÇAIS

מדינות רבות כוללות היום בדיקות מחמירות ליציאה וכניסה לאותה ארץ בכל הנוגע למעבר קטינים שאינם מלווים על ידי שני הוריהם במטרה של מניעת חטיפת ילדים. כל מדינה כוללת חוקים ונהלים משלה הנדרשים לצורך יציאה וכניסה לארץ של ילדים הנוסעים ללא ליווי כלל, או עם ליווי של מבוגר שאינו הורה ולפעמים עם אחד ההורים בלבד. במקרים רבים, נדרש אישור חתימה מצד ההורים, כאשר החתימה מאומתת על ידי נוטריון, על מנת לאפשר מעבר כזה של ילדים דרך ביקורת הגבולות. לפני נסיעה לחו”ל כאשר הילד אינו מלווה על ידי שני הוריו, רצוי לבדוק לא רק את הנהלים המקובלים בישראל ליציאה וכניסה אל הארץ אלא גם את החוקים והנהלים המקובלים במדינה אליה מתכוונים לנסוע, ולהתכונן מראש עם הטפסים, המידע והאישורים הנדרשים כדי לצלוח את הכניסות והיציאות למדינות השונות בהצלחה.

האישור צריך לכלול כמה דברים

אישור העברת גבולות

אפוטרופסות זמנית למקרה של בעיה רפואית

אישור נוטריון ליציאת ילדים לחו”ל

 

אישור נוטריון להסכמת ההורים (נשואים או גרושים) ליציאת קטין מהארץ (עם או בלי מלווה)

המסמכים הנדרשים במעברי הגבול
1. הקטין נוסע עם אחד ההורים
במקרה של הורים נשואים או גרושים, שרק אחד מהם נוסע עם הקטין.
ההורה שנשאר בארץ חותם על ההסכמה ליציאת הקטין מישראל

2. הקטין נוסע עם מלווה שאינו הורה
במקרה של קטין מתחת לגיל 14, שנוסע לבד או עם מלווה שאינו הורה.
שני ההורים חותמים על טופס ההסכמה ליציאת הקטין מישראל (קישור)
ומחתימים את המלווה על טופס מלווה

3. הקטין סובל ממחלות כרוניות/ אלרגיות?
חובה לצרף טופס מידע רפואי לקטין וגם 2 העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:

הן בכניסה לארץ והן ביציאה ממנה, יש לצייד את הקטין במסמכים הבאים:

מסמך נסיעה מתאים (דרכון של הקטין או תעודת מעבר מתאימה).

טופס הסכמת הורה (נספח א’ לנוהל) חתום בהתאם לדרישות הבאות:

אם שני ההורים הם תושבי ישראל, הטופס יהיה חתום על ידי אחד ההורים.

אם אחד מההורים הוא תושב חו”ל, הטופס יהיה חתום על ידי ההורה הישראלי ויצורף אליו צילום דרכון או תעודת זהות+ספח של ההורה הישראלי שחתם עליו.

אם לקטין אין הורה ישראלי, או שלא ניתן לצרף את המסמכים של ההורה הישראלי, יצורפו צילום דרכוניהם של שני ההורים, או שאחד מההורים יחתום על טופס ההסכמה בפני קונסול ישראל בחו”ל או נוטריון מקומי, שיאשר את החתימה.

הטופס יכלול את פרטי כל המלווים של הקטין הן בכניסה לארץ והן ביציאה מהארץ (למשל, במקרה שהקטין נכנס עם מלווה אחד לארץ ויוצא עם מלווה אחר, או אם הוא מלווה על ידי שני אנשים), ובאחריות ההורים לעדכן בטופס אם חל שינוי בפרטי המלווה.

אם האפוטרופוס של הקטין, החותם על טופס האישור, אינו ההורה, יש לצרף צילום של צו המינוי כאפוטרופוס.

ביציאה מהארץ המלווה יחתום על “הצהרת מלווה ליציאה” המופיעה בטופס הסכמת ההורה לקטין ישראלי.

בכניסה לארץ יש חובה לציין את הכתובת שבה ישהה הקטין בישראל (אין חובה לציין כתובת שהייה בחו”ל בעת יציאה מהארץ).

האישור הבסיסי הנדרש כמעט בכל מדינה הוא אישור נוטריון לאימות חתימת ההורים על יציאת קטין מהארץ ונסיעה לחו”ל. הדבר רלוונטי וחשוב במיוחד כאשר הקטין נוסע עם אחד ההורים בלבד, עם ליווי של אדם בוגר שאינו הורה או לבדו. אי קיום האישור עלול למנוע יציאת ילדים לחו”ל או לא לאפשר להם להכנס למדינת היעד.

כיוון שאת האישור יש להציג לא רק במעבר הגבולות בישראל, חשוב גם לתרגם את האישור הנוטריוני וההסכמה לכל אחת מהשפות המקובלות במדינות היעד המתוכננות. ייתכן שתידרש גם חותמת אפוסטיל על התרגום והאישור הנוטריונים של המסמכים, על מנת שאישורים אלו יקבלו תוקף בינלאומי ויוכרו על ידי משטרת הגבולות של המדינות הזרות, במידה ואלו חתומות על אמנת האג – או אימות משגרירות המדינה הזרה בארץ במידה ולא.

מסמכים נוספים אותם יש להציג בכניסה וביציאת קטין לארץ או מהארץ

בכניסת הקטין לארץ יש להציג מסמכים נוספים על האישור הנוטריוני להסכמת ההורים. מסמכים אלו תלויים בסטאטוס האזרחי של הקטין והוריו, בגילו, ובאופן ליווי הקטין בכניסה ובנסיעה לישראל.

ככלל, כאשר הקטין הוא בעל אזרחות ישראלית, יש למלא את נספח א’ בטופס הבא ולאשר ולאמת את החתימה עליו באמצעות נוטריון. כאשר הקטין אינו בעל אזרחות ישראלית, יש למלא את נספח ב’ ולאשר ולאמת את החתימה עליו באמצעות נוטריון.

בנוסף, יש להציג פרטים לגבי השהות של הקטין בארץ, ובפרט את הכתובת שבה ישהה. בצמידות לאימות חתימה על הסכמת הורה לנסיעת הקטין יש להוסיף עותק מאושר של צילום תעודת הזהות והספח של ההורה שחתם על ההסכמה, או במידה ומדובר בהורה שמתגורר בחו”ל – צילום הדרכון. אם ההורה אינו ישראלי, יש לצרף אישור קונסול ישראלי בחו”ל או נוטריון מקומי המאשר את חתימת ההורה וזהותו על ההסכמה. אם מדובר באפוטרופוס שאינו הורה יש להציג בנוסף צו מינוי אפוטרופוס מאומת על יד נוטריון.

כאשר מדובר בקטין זר יש למלא את נספח ב’ של הטופס הנזכר למעלה כאשר הקונסול או נוטריון המקומי וידאו שזהות ההורה זהה לזהות ההורה הרשום בתעודת לידה מאומתת גם היא.

במידה ומדובר בקטין זר אבל ההורים שוהים בישראל ואין להם גישה לקונסול במדינה הזרה או לנוטריון מקומי בה, האישור יכול להיחתם במחלקת אשרות בלשכת הרשות האזורית.

קטין המגיע לישראל לראשונה לאחר שעבר הליך אימוץ בחו”ל על ידי הורה ישראלי, יחול “נוהל הטיפול במתן אשרת כניסה לילד שאומץ בחו”ל”

תפקיד המלווה בנסיעת קטין למדינה אחרת -אישור יציאת קטין לחו”ל

דרישות הליווי לקטין ללא הוריו משתנות בהתאם לגיל הקטין, דרישות חברת התעופה בה הקטין טס ודרישות המדינה אליה הקטין נכנס או שממנה הוא יוצא. בארץ, קטינים עד גיל 5 חייבים במלווה. המלווה יכול להיות בגיר שקיבל הסכמה מאחד ההורים באמצעות חתימה על אחד מנספחי הטופס למעלה או בן משפחה מקרבה ראשונה (אח או אחות) בני 16 ומעלה שקיבלו הסכמה בנספח הרלוונטי.

בין הגילאים 5-14 דרישות הליווי משתנות בהתאם לדרישות חברת התעופה בה נוסע הקטין. באל על, לדוגמה, קטינים בין הגילאים 5-15 מחויבים לרכוש שירות מלווה במידה והם נוסעים ללא ליווי כלל.

אם הקטין מגיע לישראל עם מלווה אחד ויוצא עם מלווה אחר, עליו להציג בכניסה לישראל טופס אישור הורה ובו פרטי שני המלווים. אם מלווה נכנס עם קטין לישראל ולא רשום כי מלווה אחר אחראי ליציאת הקטין, כאשר המלווה ינסה לצאת מגבולות הארץ הוא עלול להיתקל בקשיים כיוון שהוא רשום שמלווה שאחראי גם ליציאת הקטין מהארץ.

ההבדל בין הסכמת ההורים לכניסה לארץ ממדינות הדורשות אשרה ומדינות הפטורות מאשרה

הסכמת הורה בחו”ל נדרשת בשני המקרים, ובשני המקרים יש לאמת את זהות ההורה ולאשר כי היא תואמת לזהות אחד ההורים הרשומים בתעודת לידה מאומתת אך נוהל האימות שונה מעט בשני המקרים. במקרה בו לא נדרשת אשרה, האימות יכול להתבצע מול הקונסול או מול נוטריון מקומי. כאשר נדרשת אשרת כניסה לישראל, האימות חייב להתבצע בשגרירות ישראל כחלק מתהליך קבלת אשרת הכניסה לישראל.

מה נדרש לצורך נסיעות למקומות אחרים בעולם?

בישראל, אין חוקים מוסדרים הדורשים נוהל נפרד לילדים והנוהל נקבע על ידי משטרת הגבולות. לרב, הדרישה למלווה או לאישור ההורים אינו מופנה או מתרכז בסכסוך אפשרי שין ההורים ולכן נדרשת הסכמת הורה בודד. יחד עם זאת כדאי להצטייד מראש בהסכמת שני ההורים כיוון שהמצב במדינות רבות בעולם שונה ושם דואגים גם לכיסוי נושא זה.

במדינות רבות יש להוציא במיוחד אשרת קטין לפני שקטין יורשה להכנס לגבולות המדינה הזרה או לצאת מהן וישנן מדינות, דוגמת יוון, שם יש שטח מיוחד המיועד לקבלת ילדים העוברים בנמל התעופה ותשאולם על מנת לוודא שהם לא הוצא כנגד רצונם של ההורים שהם בחזקתם.

למרות שהנושא אינו מוסדר בחוק ואפילו לא בנוהל רשמי, על מנת למנוע עיכובים במעבר הגבולות רצוי להצטייד בהסכמת שני ההורים במידה ושניהם אינם מלווים את הקטין היוצא את גבולות הארץ. על הסכמה שכזו להיות מאומתת באישור נוטריוני ואימות חתימה על ההסכמה. כיוון שהבעיה עלולה להתעורר בחו”ל שם פקידי המדינה הזרה יעלו חששות אם במעבר הגבול או שוטרים ואפילו אזרחים מקומיים, יש להצטייד מראש בהסכמה מאומתת על ידי נוטריון. את ההסכמה יש לתרגם בתרגום נוטריוני לשפה המדוברת במדינת היעד ויש לאשר באמצעות חותמת אפוסטיל את התרגום הנוטריוני ואימות החתימה על הסכמת שני ההורים.

ישנן מדינות בהן קיימת הקפדה יתרה בנושא, לדוגמה דרום אפריקה שם קיימת בעיית סחר בילדים. כדי לעבור את משטרת הגבולות שם יש להצטייד בתעודת לידה מאומתת של הקטין, דרכון בתוקף של הקטין ובו שני דפים ריקים לפחות לטובת חותמת שלטונות ההגירה בדרום אפריקה, הסכמה בתצהיר של ההורה שאינו מלווה או לחילופין צו בית משפט או מסמך המעיד על משמורת יחידה של ההורה המלווה, אם רלוונטי – תעודת פטירה של ההורה השני, העתקי תעודות הזהות או הדרכונים של ההורים, ומסמך עם פרטי ההתקשרות (שם, כתובת ופרטי התקשרות אחרים) של שני ההורים. במידה והקטין נוסע ללא ליווי (ובניגוד לארץ – שם קטין נחשב לקטין עד להגיעו לגיל 18) – הוא יהיה מחויב גם להציג מכתב מהאדם שיפגוש אותו בארץ היעד ופרטיו וכן את הכתובת שבה ישהה הקטין והעתק ממסמך זיהוי של המלווה. כל המסמכים הללו להיות מקוריים או העתק נאמן למקור מאושר על ידי נוטריון, ותרגום נוטריוני של כל המסמכים הללו לאנגלית. ההמלצה היא כי המסמכים ימסרו כארבעה חודשים לפני הנסיעה המתוכננת.

קטין ישראלי יציאה מישראל

אישור יציאת קטין לחו"ל מהו?

מדינות רבות בעולם מבקשות אישור יציאת קטין כאשר רק אחד ההורים או קרוב משפחה טס עם הקטין. אישור זה כאשר הקטין נמצא בחזקת מייפוי הכוח באישור ההורים

עלות אישור יציאת קטין לחו"ל?

עלות אישור יציאת קטין לחו”ל תלויה בכמה גורמים כמו כמה ילדים יש באישור זה מה התוקף של האישור והעם ניתן גם אישור אפוטרופוס למקרה חס וחלילה של ביקור בבית החולים. משרדנו מנפיק את כל סוגי האישורים ליציאת קטין לחו”ל וניתן ליצור איתנו קשר לקבלת מחיר

באיזה שפות האישור מונפק?

האישור מונפק בדרך כלל לפי מדינת היעד שאליה טסים. ברוב המקרים אישור באנגלית תקף לרוב המדינות

מי מההורים חייב לחתום על האישור?

במרבית המקרים שני ההורים חייבים לחתום על האישור גם במקרה והם גרושים. בכל מקרה אחר ניתן להתייעץ איתנו ללא תשלום

ייפוי כוח זמני

כחלק מאישור יציאת הקטין מומלץ גם לתת ייפוי כוח זמני למלווה המסמיך אותו לקבל החלטות בזמן מקרה חירום כמו חס וחלילה במקרה של ניתוח דחוף בבית החולים. בשיחה איתנו תקבלו את כל המידע על הוספת ייפוי כוח

נוטריון ברחובות

עו”ד ונוטריון אירנה פיין

רחוב: אחד העם 1, רחובות

בניין לב רחובות

שעות פעילות בין 9:00 -18:00

ניתן לקבוע פגישה בטלפון

051-55-33-400

דוא”ל: [email protected]

ניתן לבצע אצלנו את כל סוגי עבודות הנוטריון במשרדנו ברחובות:

תפריט נגישות

Call Now Buttonצלצלו עכשיו 0515533400